План роботи шкільного методичного об‘єднання
класних керівників на 2017-2018 навчальний рік


Голова методичного об‘єднання - ЗАРЮТІН ВІТАЛІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

«Виховання – велика справа: ним вирішується доля людини»

Ці слова В.Г. Белінського добре відомі, вони не втрачають своєї актуальності і набувають ще більшої значущості в наш час. Адже, дійсно, сьогодні, як ніколи раніше доля людини залежить від того, як вона вихована.

Класичною фігурою в цьому процесі залишається класний керівник. Саме від його особистості залежать зміни, творчий підхід, плідність діяльності у становленні системи виховної роботи, що спирається на духовно- моральні цінності суспільства, етичні норми, культуру, поведінку, принципи співжиття у соціумі.

Новій Україні потрібна нова школа, а новій школі – новий вчитель, який поєднує в собі високу духовність і педагогічну майстерність, що формується і вдосконалюється протягом практичної роботи в школі. Фахівці з виховної роботи оволодівають
« педагогічною технікою» і « технологією виховання», посилаючись на відомі слова
А.С. Макаренка, що майстерність вихователя не мистецтво, а спеціальність, якій треба навчатись. Наявності професійних знань, педагогічних навичок і вмінь занадто мало, щоб вчитель міг дійсно заволодіти серцями своїх вихованців і повсякденно впливати на їхню діяльність і поведінку, на їхнє самовиховання. Щоб це відбулося, йому потрібно бути яскравою особистістю. В цьому і полягає головна специфіка педагогічної праці, в цьому була мета роботи МО класних керівників.

В минулому навчальному році МО розв’язувало наступні задачі:

1) підвищення теоретичного і методичного рівня підготовки класних керівників з питань психології і педагогіки виховної роботи;

2) удосконалення класного керівника з питань підвищення ефективності розвитку творчих можливостей учнів, забезпечення їхньої успішності у творчій діяльності;

3) з’ясування слабких сторін діяльності класного керівника і допомога в організації системи профілактичної роботи з учнями.

Метою роботи МО було:

 • корегування роботи класних керівників щодо вивчення особливостей, нахилів, здібностей учнів;
 • планування роботи класних колективів з урахуванням особливостей: вікових, психо-фізичних, інтелектуальних тощо;
 • поглиблення знань з психології, вивчення природи педагогічних конфліктів та умов запобігання їх;
 • практична апробація нових технологій виховного процесу, інтерактивних методів виховання.

Для виконання зазначених завдань була проведена наступна робота:

засідання МО з питань:

 • методи і прийоми вивчення особистості учня;
 • методика вивчення учнівського колективу;
 • вивчення сім’ї учня, форми співробітництва сім’ї і школи;
 • взаємозв’язок школи і сім’ї з питань захисту прав дитини, попередження насильства в сім’ї;
 • психологічні вікові кризи дітей;

обговорювалася робота класних керівників з питань:

 • планування роботи класу з урахуванням особливостей класного колективу та окремих учнів;
 • співвідношення колективних та індивідуальних потреб дітей в організації роботи класного колективу;
 • попередження правопорушень учнів;

Виховною роботою були охоплені всі напрямки виховання, особлива увага приділялась національному, полікультурному, громадсько-патріотичному, фізично-валеологічному вихованню. Менше уваги приділялося правовому, трудовому вихованню (втрачені традиції шефської роботи, не налагоджена волонтерська діяльність). Традицією став догляд за братською могилою солдат Великої Вітчизняної війни.

Основними завданнями, над якими працювало методичне об’єднання це всебічне підвищення компетенції і професійної майстерності кожного класного керівника, розвиток його творчого потенціалу, забезпечення зростання якості і ефективності системи виховної роботи класу, школи.

Колективна методична робота дозволила класним керівникам оволодіти виховними засобами, що сприяють максимальній реалізації педагогічних можливостей в розвитку індивідуальних якостей особистості.

Під час взаємовідвідувань показових виховних заходів, колективних творчих справ класні керівники вчились аналізувати свою роботу, правильно оцінювати її результати, виправляти недоліки.

Методична робота з класними керівниками проводилась у формі круглих столів, дискусій, практикумів, тренінгів, що дозволяло надати роботі інтерактивного характеру, залучити до неї всіх класних керівників, досягти більш точної, конкретної роботи в удосконаленні діяльності вихователів.

Удосконалюючи систему методичної роботи класних керівників, ми відчули необхідність нових підходів до формування виховних орієнтирів ціннісного становлення особистості, докорінного переосмислення парадигми виховання, оновлення якісних характеристик учня, власних компетенцій на основі гуманізації його життєдіяльності.

Аналізуючи самооцінку роботи класного керівника, знову ж таки переконались у тому, що сьогодні дуже складно говорити про систему виховної роботи, оскільки кожен із класних керівників намагається відшукати свої шляхи вирішення здавалося б одних і тих же завдань. І чим вища майстерність класного керівника, тим результативнішим є процес виховання: менше конфліктів, більше доброти і взаєморозуміння у взаєминах між педагогом і його вихованцями. Помітно впроваджуються нові форми роботи, прагнення йти в ногу з часом. Працювати і творити в інтересах дитини і заради дитини. Тому ми вирішили зосередити більше уваги формуванню виховних орієнтирів ціннісного ставлення особистості до праці. Змістовною протягом навчального року була робота таких класних керівників як Пєтушкової І.П. Іочкової Л.Г., Костенко О.М. та класоводів початкових класів Костенко Н.В., Ковальової І.М.

Разом з тим, в практиці роботи МО класних керівників є й невирішені проблеми, а саме:

1. Недостатньо уваги приділялось питанням методики роботи з батьками з профорієнтації, спільної діяльності школи і родини у формуванні особистості дитини.

2. Недостатнім є використання інноваційних виховних технологій у роботі класного керівника.

При проведенні діагностичного опитування членів МО з метою виявлення проблем у роботі класні керівники визначили утруднення з таких питань:

 • педагогічне керівництво та організація дієвого самоврядування,
 • методика створення виховної системи в класному колективі,
 • єдність вимог школи і сім’ї,
 • діагностика інтересів школярів у виховному процесі.

Враховуючи набутий позитивний досвід,

методичне об’єднання класних керівників ставить перед собою завдання на 2017- 2018 навчальний рік:
 1. Продовження роботи класних керівників по вивченню індивідуально-психологічних та індивідуально-типологічних особливостей вихованців, а також вікових, анатомо-фізіологічних та психічних особливостей розвитку учнів, соціального формування особистості.
 2. Надання методичної допомоги з питань, які є проблемними для класних керівників, забезпечення підвищення педагогічної майстерності класних керівників.
 3. Забезпечення єдності вимог до учнів.
 4. Координація роботи класних керівників над методичною темою школи: «Адаптивна педагогіка як засіб удосконалення педагогічної майстерності вчителя та зростання якості навчально-виховного процесу».
 5. Створення інформаційно-педагогічного банку власних досягнень, популяризація власного досвіду.
 6. Удосконалення прийомів й засобів педагогічної техніки, вміння встановлювати педагогічні доцільні взаємовідносини з окремими учнями, малими групами, учнівським колективом, батьками, вчителями, аналізувати свою діяльність і діяльність колективу, результати роботи.

Тематика засідань методоб’єднання класних керівників на 2017-2018 н.р.

Засідання № 1 (вересень).

Тема засідання: Обговорення організаційних питань щодо роботи ШМО класних керівників у поточному навчальному році.

 • обговорення результативності виховної роботи у попередньому навчальному році;
 • визначення основних напрямів методичної та виховної роботи на новий навчальний рік;
 • проведення анкетування класних керівників з метою з’ясування труднощів у роботі;
 • розподіл доручень між членами МО;
 • складання та обговорення графіку відкритих виховних заходів.
Завдання членам МО для роботи між засіданнями:

1) підготувати для затвердження плани виховної роботи;

2) опрацювати інструктивно-методичні матеріали з виховної роботи;

3) проаналізувати участь дітей в роботі гуртків та секцій;

4) проаналізувати користування учнями шкільною та сільською бібліотеками (для підсумків конкурсу «Кращий читач»);

5) надати допомогу дітям в організації класного та загальношкільного самоврядування;

6) забезпечити участь класів в шкільному місячнику з попередження дитячого травматизму;

7) оформити класні куточки;

8) робота зі шкільною документацією класного керівника.

Засідання № 2 (листопад).
Тема засідання: Особливості роботи класного керівника з забезпечення особистісно-орієнтованого підходу до навчання та виховання учнів.
 • аналіз стану документації класних керівників, якості планування виховної роботи;
 • доповідь «Особливості роботи класного керівника в умовах особистісно-орієнтованого підходу до навчання та виховання учнів»;
 • доповідь «Особливості роботи класного керівника 5 класу: спадковість початкової і основної школи, проблеми адаптації (доп. кл.кер. 5 класу);
 • рекомендації з питань вивчення рівня вихованості учнів, проектування розвитку особистості в колективі.

Практична робота:

Мета відвідування виховного заходу:

спостереження за роботою класовода щодо забезпечення:

 • формування в учнів навичок комунікативності, колективності, взаємоповаги та взаєморозуміння.

Завдання членам МО для роботи між засіданнями:

 • проанкетувати дітей з питань родинних відносин;
 • надання допомоги дітям в організації учнівського самоврядування;
 • класні батьківські збори з питань вивчення особистісних характеристик фізично-психологічного вікового розвитку дитини, врахування цих особистостей у виховному процесі сім‘ї та школи.
Засідання №3 (січень).
Тема засідання: Особливості роботи класного керівника з правового виховання учнів.
 • Круглий стіл: організація системи профілактичної роботи учителів-вихователів щодо попередження правопорушень серед дітей
 • Доповідь «Проблеми підліткового віку» ( кл.кер. 7 класу Костенко О .М.)
 • Доповідь «Особливості правового виховання молодших школярів, формування у учнів соціальної компетентності».(доп. класовод Панкевич В.І.)
 • Доповідь «Формування культури поведінки молодших школярів» (доп. Класовод 2-го класу Гнатовська І.В.)

Практична робота:

відвідування та обговорення відкритих класних виховних годин:

 • «Толерантність – важлива чеснота»
 • «Добро та милосердя хай живуть в душі твоїй»
 • «Державні символи в житті моєму»

Мета відвідування заходів:

 • ознайомлення з формами та змістом правового, громадянського та морально-етичного виховання учнів;
 • впровадження у виховну роботу інтерактивних методів;
 • розвиток соціальних компетенцій.

Завдання членам МО для роботи між засіданнями:

 • оформити або обновити в класах куточки національного виховання, куточки державної символіки тощо;
 • підібрати цикл бесід з громадянсько-правового виховання;
 • розробити модель процесу формування полікультурної компетентності.
Засідання № 4 (березень).
Тема засідання: Використання класним керівником новітніх технологій в здійсненні екологічного виховання учнів.
 • обговорення результатів огляду в класах куточків національного виховання;
 • обмін досвідом: використання класними керівниками новітніх технологій виховної роботи на прикладі здійснення екологічного виховання.

Практична робота:

 • відвідування та обговорення відкритих класних часів протягом місяця:
 • Інтелектуально-пізнавальна гра.
 • Виховна година «Чисті джерела».
 • Виховна година «Народ мій є, народ мій завжди буде»

Завдання членам МО для роботи між засіданнями:

 • провести анкетування дітей з питань родинно-сімейного виховання та попередження насильства в сім’ї;
 • підготувати аналіз сімейно-побутових умов проживання учнів.
Кол-во просмотров: 8041

Комментарии

Для того, чтобы оставить комментарий на сайте, залогиньтесь или зарегистрируйтесь, пожалуйста.